آنچه در دومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی گذشت

ویدئوی دومین اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی در زمستان 1397