نصف جهان‌: دومین اجلاس ملی در اصفهان برگزار میشود

روزنامه نصف جهان در رابطه با برگزرای دومین اجلاس ملی کارآفرینی و مدیریت کشور نوشت.

اجلاس ملی مدیریت و کارآفرینی